مقالات

سرویس‌های ابری یوتاب

فضای ذخیره‌سازی مانا چیست

ساختمان‌داده‌های ابری

این نوع ذخیره‌سازی، انتخاب مناسبی است؟

> yb --help
# YOTTAb cli for client side usage

# Usage:
#   yb [command]

# Available Commands:
#   act:list show all activities
#   act:tags show all available tags
#   app:bind add link to another service
#   app:cfg-set sets configuration variables for an application
#   app:cfg-unset unsets configuration variables for an application
#   app:create creates a new application
#   ...